0%

410

Điểm

loa

Đang thu âm...

Nếu không có sóng âm rung lên, kiểm tra mic tại đây và làm theo hướng dẫn.

  • Làm lại
  • Tiếp theo
  • Kết thúc

Bạn được thêm50điểm

điểm
 điểm
img